ANASAYFA   |  BELEDİYE  |  BAŞKAN  |  İLETİŞİM
 
 

 TOKİ

HAYALDİ GERÇEK OLDU

Posof Belediye Başkanımız Cahit ULGAR’ın girişimleri sonucunda Başbakanlık Toplu Konut İdaresi ile yapılan görüşmeler sonuca bağlanmış olup; İlçemizde yapımı başlayacak olan TOKİ başvuruları başlamıştır.

Toplu Konuta ait belgeler ekte olup, müracaat etmek isteyenlerin ekteki belgeleri doldurarak Posof Ziraat Bankasındaki hesap numarasına başvuru bedelini 02 Mayıs-37 Mayıs 2017 tarihleri arasında yatırarak banka dekontu ile gerekli evrakları Belediyemize teslim etmeleri gerekmektedir. Bilgi  için 0478 511 2015 nolu telefondan irtibata geçilebilir.

POSOF BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Posof / ARDAHAN

 

          İlgi: 25.01.2017 tarih ve 28882560.310.99/112 sayılı yazınız.

 

Bilindiği üzere, İdaremizin ülke genelinde başlattığı konut seferberliği kapsamında, özellikle yoksul, dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşların konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamaların ülke geneline dengeli bir şekilde dağıtılması amacıyla, talep örgütlenmesi modeli hayata geçirilmiştir. Bu uygulama çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle konut alıcısı temininin Valilik/Kaymakamlık/Belediye tarafından sağlanması kaydıyla, söz konusu kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, toplu konut projeleri gerçekleştirilmektedir.

 

Bu çerçevede, konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Belediyenizce yapılan başvuru İdaremizce değerlendirilmiştir. Uygulama için önermiş olduğunuz Mülkiyeti Hazineye ait Ardahan İli, Posof İlçesindeki 114 ada 14 parsel ve 123 ada 9 Parsellerde bulunan toplam yaklaşık 45.026m² alan üzerinde projelendirme çalışması yapılmıştır. Belediyeniz tarafından yürütülen anket çalışmasında öne çıkan talepler dikkate alınarak, yürütülen söz konusu çalışma neticesinde, Ardahan Posof Toplu Konut Uygulaması kapsamında, B5 tipi (3B+Z+3) ve (B+Z+3)  brüt 75,00 m² (2+1) 14 Bloktan oluşan 242 adet konut yapılması uygun görülmüştür. Yapımı planlanan 242 adet konuta ilişkin tip, m², satış koşul ve tahmini fiyatları (Ek-2 ve Ek-3) ekte yer almaktadır.   

 

“Alt Gelir Grubu” kapsamında gerçekleştirilecek B5 tipi konutlar için başvuru şartları, gerekli belgeler ile başvuru işlemleri ve başvuruların değerlendirilmesine ilişkin bilgiler, ekte bulunmaktadır. 

 

BAŞKANLIĞINIZCA; İdarece belirlenmiş konut tip, m², satış fiyat ve koşulları çerçevesinde ve aşağıdaki hususlar dikkate alınarak, konut alıcısı temini uygulaması yürütülecektir.    

a) Bahse konu toplu konut uygulaması kapsamındaki konutların satış işlemlerinde T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ardahan/Posof Şubesi bankacılık hizmeti verecektir. Konut alıcıları, adı geçen şube nezdindeki TOKİ hesabına, B5 tipi (2+1) konutlar için 2.000.-TL (İkibinTL) başvuru bedelini 02–31 Mayıs 2017  tarihleri arasında yatıracaklardır.   

b) B1 tipi konut alıcısının ekte yer alan şartlara haiz ve belgelerini tamamlayan kişilerden belirlenmesi BELEDİYENİZ yükümlülüğündedir.  

c) Konut alma şartlarına haiz kişilerden konut sayısından daha fazla başvuru olması durumunda; başvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satın alacağı konutlar, tarafınızdan noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecektir. Başvuru sayısının, konut sayısından fazla olması ve arsanın ilave konut üretimine müsait olması durumunda, projedeki konut sayısı artırılabilecektir. Kura sonucunda konut alıcısı olamayanların yatırdığı başvuru bedelleri; TOKİ tarafından yeterli 

T.C.

BAŞBAKANLIK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı

ALT GELİR GRUBU KONUT PROJESİ
BAŞVURU FORMU

 

 

 

BAŞVURU NO

 

 

 

 

Adı :

Soyadı :

Baba Adı :

D. Yeri :

D. Tarihi : ...../...../...........

T.C. Kimlik No :

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe :

Köy / Mahalle :

Cilt No :

Aile Sıra No :

Sıra No :

İkametgah Adresi ve Süresi :


Tel :

Medeni Durumu

Evli  (     )

Bekar  (     ) 

Dul   (      )

 Başvuru Sahibinin İş Durumu

Çalışıyor (     )

Çalışmıyor (     )

İş yeri ünvanı :

İş yeri adresi :

 

Eşinin Adı Soyadı :

Doğum Tarihi:

Doğum Yeri :

Baba Adı :

Ana Adı :

T.C. Kimlik No:

Eşinin iş durumu

Çalışıyor (     )

Çalışmıyor (     )

Eşinin iş yeri ünvanı :

İş yeri adresi :

 

Çocuklarının Adı - Soyadı

Doğum Tarihi

Mesleği/Okulu

Medeni Hali

T.C. Kimlik No

Vergi Sicil no

1-

 

 

 

 

 

2-

 

 

 

 

 

3-

 

 

 

 

 

4-

 

 

 

 

 

5-

 

 

 

 

 

6-

 

 

 

 

 

7-

 

 

 

 

 

8-

 

 

 

 

 

9-

 

 

 

 

 

10-

 

 

 

 

 

Mesken Durumu

Aile/Akraba Evinde  (      )

Kiracı ise Miktarı : 

Başvuru Sahibinin Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Başvuru Sahibinin Maaş Tutarı

 

 

 

Başvuru Sahibi Eşinin  Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Eşinin Maaş Tutarı

 

 

 

Velayeti altındaki çocuklardan çalışanların  Sosyal Güvenlik Durumu

Emekli Sandığı

 No

 

Bağkur  No

 

SSK No

 

Çocuğun  Maaş Tutarı

 

 

 

 

 

 

Bu Formu imzaladığım tarih itibariyle, kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarımın üzerinde T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) bulunmadığını, daha önce bu kişilerce Toplu Konut Kredisi kullanılmamış veya Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca satılan bir konutun satın alınmamış olduğunu, İdarenin ilan ettiği Alt Gelir grubu başvuru şartlarını sağladığımı, bu şartlarla satışa sunulan konutlar için kendim, eşim ve velayetim altındaki çocuklar adına ancak bir başvuruda bulunabileceğimi, birden fazla başvuruda bulunduğum taktirde konut talebimin geçersiz sayılacağını, konut alma hakkı kazanmış isem bu hakkımı kaybedeceğimi,

Ayrıca, T.C. sınırları dahilinde kendim, eşim ve/veya velayetim altındaki çocuklarıma ait kira ve/veya faiz vb. gelirimin olmadığını, aksi bir durumun tespit edilmesi halinde konut alma hakkı kazanmış olsam bile iptal edileceğini,

TOKİ tarafından belirlenerek Ardahan Posof Belediye Başkanlığına bildirilen konut fiyatlarının ortalama tahmini satış fiyatları olduğunu, Belediyece yeterli talep sağlanarak projenin gerçekleştirilmesi halinde,  yapılacak ihale sonucuna göre, TOKİ tarafından, her bir konut için ayrı ayrı hesaplanarak Kaymakamlığa bildirilecek şerefiyeli konut satış bedellerinin sözleşmeye esas olacağını;

 

 

Başvuru Formunda istenilen bilgileri eksiksiz dolduracağımı ve form ile birlikte aşağıda yer alan başvuru belgelerini ......./.....2017 tarihine kadar Posof Belediye Başkanlığına ibraz edeceğimi aksi taktirde başvurumun geçersiz sayılacağını,

 

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi, (Başvuru sahiplerinin 25 yaş ve üzerinde olmaları gerekmektedir. Eşi vefat etmiş çocuklu dul bayanlarda ise yaş kriteri aranmayacaktır)

2.       Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

3.       İkametgah ilmühaberi  (Posof  ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair belge veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdan fotokopisi yeterli olacaktır.),

4.       Aile bireylerinin T.C. Vatandaşlık Numaraları,

5.       Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,

6.       Hane halkı gelirinin en fazla net ¨3.200 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

a.       Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler ( tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

b.       Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

 

Noter huzurunda Konut Belirleme kurası çekilecek olup kura sonuçlarının tarafıma tebligat yapılmaksızın ArdahanPosof Belediye Başkanlığında ilan edileceğini,ibraz ettiğim evraklarla başvuru şartlarına sahip olduğumu kanıtlayamadığım durumlarda konut alma hakkımı kaybedeceğimi,

 

 

Asil veya yedek hak sahibi olduğum taktirde, Belediye’de asılarak ilan edilen tarihlerde nihai şerefiyeli konut bedeli üzerinden Gayrimenkul Satış Sözleşmesini T.C. Ziraat  Bankası A.Ş. Ardahan/Posof Şubesinde imzalayacağımı, kurada çıkan konuta ilişkin peşinatı  ve masrafları ( Banka Komisyonu, BSMV gibi) yatıracağımı, konut satın alma hakkından vazgeçtiğim, Gayrimenkul Satış Sözleşmesi’ni imzalamadığım, konuta ilişkin peşinatı yatırmadığım, T.C. Kimlik Numaramı Banka’ya ibraz etmediğim taktirde Asil veya Yedek Alıcılar Listesi’ndeki sıramı ve konut alma hakkımı kaybedeceğimi,

Yedek hak sahibi olmam durumunda asil hak sahiplerinin sözleşme işlemlerinin bitiş tarihine göre kalan konutlar için yedek hak sahiplerinin işlem yapabileceğini, konut alma hakkı sırası gelmez ise hiçbir hak talep etmeyeceğimi,

Satışa sunulan konut sayısından daha az başvuru olması durumunda, başvuruda bulunanlarca satın alınacak konutların yine noter huzurunda yapılacak kura ile belirleneceğini,

 

Kura sonucunda hak sahibi olduğum takdirde, Bankaca tarafımdan tahsil edilecek peşinatın % 0,5 (binde beş) oranındaki Banka komisyon tutarını, Banka Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) ile birlikte Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalama tarihinde ödemediğim taktirde, konut hakkımdan vazgeçmiş sayılacağımı,

Mücbir sebeplerle ilan edilen tarihlerde işlemleri tamamlayamadığım ve bu durumu yetkili mercilerden alınacak belgelerle kanıtlayamadığım taktirde konut satın alma hakkımı kaybedeceğimi ve yukarıdaki şekilde işlem yapılacağını, işlemleri vekil eliyle de yürütülebileceğinden tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınan heyet raporu da dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun sağlık nedeniyle alınan raporların mücbir sebep sayılmayacağını;

Hak sahibi olup sözleşme imzalamam durumunda konutumu borcu bitene kadar devredemeyeceğimi, ancak teslim alana kadar İdareye iade edebileceğimi; konutun bu süre içerisinde iadesi durumunda o tarihe kadar yapılan ödemelerin faizsiz olarak geri verileceğini, Banka Komisyonu ve BSMV tutarının iade işleminde tarafıma iade edilmeyeceğini ve konut teslim edilmiş ise hiçbir suretle almış olduğum konutu iade edemeyeceğimi;

Ayrıca, sözleşme imzalamış olduğum konut için borç bitene kadar  kendim, eşim veya çocuklarımın ikamet edeceğini; söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmenin fesh edilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarlarının irad kaydedileceğini ve ödenen taksit tutarlarının masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edileceğini;

KDV Kanunu uyarınca konut satış bedeli ile teslim tarihine kadar tahakkuk etmiş olan dönem artış tutarları toplamının % 1’i oranındaki KDV tutarını anahtar teslimi sırasında ödeyeceğimi; ayrıca teslimden sonraki 6 aylık artış dönemleri  başında, borç bakiyesine uygulanan artışlardan da, artış tutarı üzerinden izleyen ilk taksit ödemesinde  KDV  tutarlarını ödeyeceğimi;

Konutların yapımı sırasında genel planlarda ve projelerde teknik ve yönetimsel nedenlerle gerekli görülerek yapılabilecek her türlü değişikliğin İdarenin yetkisi ve yükümlülüğü altında olduğunu;

Tarafıma yapılacak her türlü bildirimin aşağıda belirtilen ikametgah adresime yapılmasını ve bildirimin adi posta ile de yapılabileceğine peşinen muvafakat ettiğimi;

 

Başvuru Sahibinin Adı-Soyadı
İmzası

 

 

 

 

Yukarıdaki yer alan bilgilerin tarafımdan doğru olarak beyan edildiğini, aksi söz konusu olduğu takdirde başvurumun geçersiz sayılacağını, kura hakkımı kaybedeceğimi, konut alma hakkımın iptal edileceğini, Gayrimenkul Satış Sözleşmenin fesh edileceğini ve ödediğim peşinat ve taksit tutarlarının masraflar düşüldükten sonra faizsiz olarak iade edileceğini beyan ve kabul ederim.

                                                     
 

 

BAŞVURU FORMU İLE BİRLİKTE   ARDAHAN POSOF BELEDİYE BAŞKANLIĞINA TESLİM EDİLECEK BELGELER:

1.       Nüfus Cüzdanı bilgileri ve fotokopisi ile Nüfus Müdürlüğünden onaylı Vukuatlı nüfus kaydı,

2.       T.C. Vatandaşlık Numarası,

3.       İkametgah ilmühaberi (Posof  ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nufusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.),

4.       Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

5.       Hane halkı gelirinin en fazla net ¨3.200 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

6.      Başvuru Bedeli dekont fotokopisi.

 

 

 

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

 

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 

·                    T.C. vatandaşı olması,

 

·                    Ardahan il nüfusuna kayıtlı veya Posof ilçesisınırları içerisinde en az  1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ediyor olması,

 

·                    Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,

 

·                    Kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Ancak kat irtifakı veya kat mülkiyeti tesis edilmemiş olan konutlar ile eşi ve/veya velayeti altındaki çocukları dışında kalan şahıslar ile hisseli gayrimenkuller bu hüküm dışında tutulacaktır.)

 

·                    25 yaş ve üzerinde olması gerekmekte olup ancak;

 

-          Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

·                    Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net ¨3.200 olması, ( Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla ¨3.200 olması gerekmektedir.)

 

·                    Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 

·                    Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

 

·                    Başvuru sahibinin adına ve ikametgah ilmühaberinde yer alan adresine göre düzenlenmiş bir adet fatura (son 3 aya ait doğalgaz, elektrik, su, telefon, cep telefonu vs.) fotokopisini, (Başvuru sahibinin adına kayıtlı fatura bulunmaması durumunda, başvuru sahibinin eşinin, çocuklarının, annesinin ve/veya babasının adına ikametgah ilmühaberi adresine göre düzenlenmiş fatura da kabul edilecektir.)

 

·                     İkametgah ilmühaberi  Ardahan ili Posof  ilçesi sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak şartıyla ikamet ettiğine dair veya il nüfusuna kayıtlı ise nüfus cüzdanı fotokopisi yeterli olacaktır.)

 

·                    T.C. Kimlik Numaraları, (Aile bireylerinin)

 

·                    Ekte yer alan başvuru formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb. gelirinin olmadığını beyan edecektir.

 

·                Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı,

 

 

 

 

 

 

·            Hane halkı gelirinin en fazla net ¨3.200 olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

o       Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler  (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

 

o       Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışmadığına dair belgeleri,

 

eksiksiz olarak ibraz edecektir.

 

Yukarıda yer alan belgeler dışında gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.

 

 

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ :

 

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

 

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup, alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

 

Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irad kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

 

ÖDEMELERİN BAŞLANGICI :

 

·         B1 tipi konutlar; ¨ 2.000’nin başvuru bedeli olarak alınması,

 

·         Sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından konut bedelinin (başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar)  seçilen satış alternatifinde peşinatın (%12-%15-%20) tahsil edilmesi,

 

·         Borç bakiyesinin seçilen alternatif kapsamında 180 (15 yıl) ay, 216 (18 yıl) ay veya 240 (20 yıl) ay vade ile ödenmesi,

 

·         İlk taksit ödemesinin konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlatılması, borç bakiyesinin ve aylık taksitlerin her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olana göre artırılması, İlk artış döneminin İdarece belirlenmesi,

 

koşulları ile satılacaktır.

 

Ek: Alt gelir grubu başvuru formu (3 sayfa)

ARDAHAN İLİ, POSOF İLÇESİ,
TOPLU KONUT PROJESİ
242 Adet KONUT + 1 Adet T4A 2 Dükkanlı TİCARET MERKEZİ
 
SATIŞ BİLGİLERİ
Nisan'2017
                  ÖDEME PLANI VE KOŞULU
                  SATIŞ FİYATI ve
BAŞVURU BEDELİ
I. ALTERNATİF II. ALTERNATİF III. ALTERNATİF
PROJE ADI   Blok Tipi Konut Tipi Kat Adedi Satışa Esas Brüt Konut Alanı (m2) Blok Sayısı Satış Yapılan Konut Sayısı 1 Adet Konutun Ortalama Satış Fiyatı (TL)            (*) Başvuru
Bedeli
Peşinat Oranı (%) Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
(Peşinat Tutarından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutardır)
Taksit Sayısı            
(Ay)
Ortalama Taksit Tutarı
(TL)
Peşinat Oranı (%) Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
(Peşinat Tutarından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutardır)
Taksit Sayısı            
(Ay)
Ortalama Taksit Tutarı
(TL)
Peşinat Oranı (%) Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
(Peşinat Tutarından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutardır)
Taksit Sayısı            
(Ay)
Ortalama Taksit Tutarı
(TL)
ARDAHAN İLİ, POSOF İLÇESİ,
TOPLU KONUT UYGULAMASI
ALT GELİR KONUT GRUBU B5 2+1 (2B+Z+3)
(B+Z+3)
75,00 14 242 108.500 2.000 12% 11.020 180 530 15% 14.275 216 427 20% 19.700 240 362
TOPLAM 14 242  
                                             
(1) Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre herbir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları Belediyeye bildirilerek, bu fiyatlar üzerinden haksahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.  
(2) Belediyeye bildirilen tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları arasında fiyat farkı oluşması halinde, Belediye konut hak sahiplerini bilgilendirerek, bu kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatmakla yükümlüdür. İhale sonucu oluşacak konut fiyat artışından TOKİ sorumlu değildir.  
(3) Ortalama tahmini konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.  
(4) B5 Tipi konutlar için 2.000.-TL başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından peşinat bedeli tahsil edilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.  
(*) Konut alıcıları, alternatiflere göre ödeme planı seçimlerini, Gayrimenkül Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında yapacaklardır.  
                                             

 

ARDAHAN İLİ, POSOF İLÇESİ,
TOPLU KONUT PROJESİ
242 Adet KONUT + 1 Adet T4A 2 Dükkanlı TİCARET MERKEZİ
 
SATIŞ BİLGİLERİ
Nisan'2017
                  ÖDEME PLANI VE KOŞULU
                  SATIŞ FİYATI ve
BAŞVURU BEDELİ
I. ALTERNATİF II. ALTERNATİF III. ALTERNATİF
PROJE ADI   Blok Tipi Konut Tipi Kat Adedi Satışa Esas Brüt Konut Alanı (m2) Blok Sayısı Satış Yapılan Konut Sayısı 1 Adet Konutun Ortalama Satış Fiyatı (TL)            (*) Başvuru
Bedeli
Peşinat Oranı (%) Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
(Peşinat Tutarından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutardır)
Taksit Sayısı            
(Ay)
Ortalama Taksit Tutarı
(TL)
Peşinat Oranı (%) Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
(Peşinat Tutarından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutardır)
Taksit Sayısı            
(Ay)
Ortalama Taksit Tutarı
(TL)
Peşinat Oranı (%) Sözleşmede Alınacak Tutar (TL)
(Peşinat Tutarından Başvuru Bedeli Düşüldükten Sonra Kalan Tutardır)
Taksit Sayısı            
(Ay)
Ortalama Taksit Tutarı
(TL)
ARDAHAN İLİ, POSOF İLÇESİ,
TOPLU KONUT UYGULAMASI
ALT GELİR KONUT GRUBU B5 2+1 (2B+Z+3)
(B+Z+3)
75,00 14 242 108.500 2.000 12% 11.020 180 530 15% 14.275 216 427 20% 19.700 240 362
TOPLAM 14 242  
                                             
(1) Yukarıdaki tabloda yer alan fiyatlar tahmini ortalama konut satış bedelleridir. Belediyece yeterli talep sağlandığı takdirde, yapılan ihale sonucunda ihale bedeline göre herbir konut için ayrı ayrı hesaplanarak belirlenecek şerefiyeli konut satış fiyatları Belediyeye bildirilerek, bu fiyatlar üzerinden haksahipleri ile gayrimenkul satış sözleşmesi imzalanacaktır.  
(2) Belediyeye bildirilen tahmini ortalama konut satış fiyatları ile yapılan ihale sonucunda onaylanan ihale bedeli üzerinden hesaplanan şerefiyeli konut satış fiyatları arasında fiyat farkı oluşması halinde, Belediye konut hak sahiplerini bilgilendirerek, bu kesin konut satış fiyatları üzerinden konut alıcıları ile satış sözleşmesi imzalatmakla yükümlüdür. İhale sonucu oluşacak konut fiyat artışından TOKİ sorumlu değildir.  
(3) Ortalama tahmini konut satış bedellerine KDV vb. vergiler ile Banka Komisyonu (BSMV ile birlikte) dahil edilmemiştir. Bu tutarlar alıcıya aittir.  
(4) B5 Tipi konutlar için 2.000.-TL başvuru bedeli olarak alınacak, sözleşme imzalama aşamasında konut alıcılarından peşinat bedeli tahsil edilerek, borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda  iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki memur maaş artış oranı, ÜFE ve TÜFE oranlarından en düşük olanına göre artırılacaktır. İlk taksit ödemesi konut teslim tarihini takip eden ay itibariyle yapılacaktır.  
(*) Konut alıcıları, alternatiflere göre ödeme planı seçimlerini, Gayrimenkül Satış Sözleşmesi imzalama aşamasında yapacaklardır.  
                                             

 

BESIKDUZU FINAL DERSHANESI

 Tarih: 28.04.2017

<< Geri

Tüm Haberler Arşivi

28.04.2017
TOKİ

25.01.2017
BELEDİYEMİZ HER GEÇEN GÜN DAHADA GÜÇLÜ HALE GELİYO

17.05.2016
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” Sertifika Töreni

15.05.2016
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı do

05.05.2016
İSTANBUL POSOFLULAR DERNEĞİNDEN POSOFA 1 TIR İNŞAA

27.04.2016
POSOF MESİRE ALANINDA KAPSAMLI TEMİZLİK ÇALIŞMASI

23.04.2016
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI POSOFDA

23.04.2016
BELEDİYE BAŞKANIMIZ SAYIN CAHİT ULGAR ``23 NİSAN U

14.04.2016
Peygamber Efendimizin doğumunun 1445. yılı münaseb

01.04.2016
Başkanımız syn. Cahit ULGAR , İlçe Kaymakamımız sy

[1] 2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13